• Cuốc xe dành cho nhân viên hoặc khách hàng với giá cả được biết trước.
  • Một tài khoản cá nhân cho các chuyến đi khắp cả nước.
  • Bạn có thể đặt xe qua điện thoại hoặc qua ứng dụng.
  • Chọn gói cuốc xe: "Tiết kiệm", "Comfort", "Minivan".
  • Tài liệu báo cáo bằng giấy chúng tôi sẽ chi trả.
  • Trang cá nhân tiện lợi:
  • — tải các chi tiết chuyến đi;
  • — chỉnh sửa danh sách các số điện thoại có liên kết với tài khoản cá nhân.
Tìm hiểu các điều kiện