Максим. Мэдээллийн үйлчилгээ. Тээвэрлэгч нар үйлчилгээ үзүүлнэ.
Аппликэйшн татаарай
«Максим» такси захиалганд