Dịch vụ thông tin. Dịch vụ vận chuyển được cung cấp bởi người vận chuyển.